Zasady współpracy nauczyciel – rodzic

1. Zasada pozytywnej motywacji - mówiąca, że nieoddzownym warunkiem skutecznego współdziałania nauczyciela i rodziców jest dobrowolność.

2. Zasada partnerstwa - postulująca równorzędne prawa i obowiązki nauczyciela i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej.

3. Zasada wielostronnego przepływu informacji - zakładająca konieczność uruchomienia różnych źródeł porozumienia między nauczycielami a rodzicami (wielokierunkową wymianę opinii zarówno między nauczycielami a rodzicami, jak i samymi nauczycielami i samymi rodzicami).

4. Zasada jedności oddziaływań - przypominająca o konieczności realizowania przez placówkę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania.

5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy - uwydatniająca potrzebę czynnego i stałego zaangażowania wychowawcy grupy  i rodziców w wykonywanie poszczególnych działań w ramach współpracy, z założeniem różnego stopnia zaangażowania i systematyczności partnerów współdziałania.