Każdy ma prawo do szczęścia

 „Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie"

/Maria Grzegorzewska/

 

INTEGRACJA – Dziesięć  liter, w których zawarta jest przyszłość dzieci sprawnych inaczej, szansa na bycie pełnoprawnym członkiem grupy, zespołu, a wreszcie społeczeństwa.

 

          Integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym rozumiana jest jako włączanie dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju w życie i funkcjonowanie grupy rówieśniczej na zasadach takich samych praw i obowiązków. Grupa, która jest wspólnotą różnych indywidualności gwarantuje najlepsze warunki rozwoju, gdyż każdy ma tu coś do zaoferowania. Doświadczenie pokazuje, że zetknięcie z „ innym” uczy lepszego, wzajemnego rozumienia, głębszego widzenia, niszczy egoizm.

          Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wyróżnia się na tle innych placówek oświatowych, ponieważ posiada oddziały integracyjne. W roku szkolnym 1997/1998 nasze przedszkole szeroko otwarło drzwi wychodząc naprzeciw problemom rodzin dzieci niepełnosprawnych, tworząc pierwszy oddział integracyjny. Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem rodziców dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, bowiem już w roku szkolnym 1998/1999 powstał drugi oddział integracyjny i tak jest po dzień dzisiejszy. W oddziałach integracyjnych dzieci zdrowe i niepełnosprawne rozwijają pozytywne zachowana społeczne i zdobywają konkretne doświadczenia na miarę swoich możliwości. Celem działania grup integracyjnych w naszym przedszkolu jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom zdrowym
i niepełnosprawnym oraz zapewnienie optymalnego rozwoju i takiego przygotowania do życia, aby były one w przyszłości jak najmniej zależne od pomocy społecznej. Każde dziecko ma prawo do opieki i edukacji. W procesach tych należy uwzględnić odrębne potrzeby każdego dziecka, a w szczególności dziecka niepełnosprawnego. Należy mu stworzyć takie warunki życiowe, by mogło, na miarę swoich możliwości włączyć się w grupę dzieci zdrowych, i aby niepełnosprawność nie decydowała o jego powodzeniu w kontaktach międzyludzkich. Istotą procesu integracyjnego w naszej placówce jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych, rozwijanie wrażliwości, tolerancji na  „inność” dziecka, serdeczność we wzajemnych kontaktach. Wszystkie nasze działania skierowane są na dobro dziecka. Stwarzamy warunki sprzyjające powstaniu wzajemnej akceptacji i tolerancji. W naszej pracy staramy się zapewniać naszym wychowankom prawidłowy, indywidualny i harmonijny rozwój poprzez :

 • Rozpoznawanie potrzeb, zdolności, trudności i zaburzeń dzieci.
 • Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń dzieci.
 • Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – terapeutycznych (IPET) dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie.
 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Do Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmowane są dzieci :

 • Upośledzone w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, nie zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.
 • Z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi.
 • Z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem.

 

          Praca z dzieckiem zdrowym i niepełnosprawnym w naszym przedszkolu odbywa się poprzez osobę nauczyciela. Nauczyciela odpowiedzialnego, twórczego i otwartego na potrzeby dziecka, ciągle szukającego nowych, lepszych rozwiązań. Organizatora
i koordynatora całokształtu życia i aktywności dziecka oraz własnej.

W każdym oddziale integracyjnym pracuje dwóch nauczycieli : nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający –pedagog specjalny (oligofrenopedagog), którego zadaniem jest współorganizowanie kształcenia i wychowania integracyjnego. Jakość współpracy tych nauczycieli decyduje o atmosferze panującej w grupie oraz efektach nauczania i wychowania i to zarówno w odniesieniu do dzieci pełnosprawnych jak i tych
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Metody pracy w grupach integracyjnych :

 • Metoda Dobrego Startu.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Metoda aktywności M. Ch. Knillów.
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona.
 • Pedagogika zabawy ( Klanza ).
 • Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, D. Horne.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz.

 

Dzieci niepełnosprawne w kontakcie z pełnosprawnymi rówieśnikami :

 • Nabierają większej pewności siebie.
 • Zapominają o swoich ułomnościach.
 • Mobilizują się do większego wysiłku.
 • Odnajdują swoje miejsce w środowisku.
 • Starają się dorównać swoim zdrowym rówieśnikom.
 • Nabywają umiejętności społeczne.
 • Stają się bardziej komunikatywne.
 • Nawiązują relacje z rówieśnikami.

 

Dzieci pełnosprawne w kontakcie z niepełnosprawnymi kolegami uczą się :

 • Większej otwartości na innych.
 • Opiekuńczości, odpowiedzialności, szacunku i troski.
 • Tolerancji i życzliwości wobec innych.
 • Większej wytrwałości i cierpliwości .
 • Akceptacji odmienności.

 

Integracja jest szansą dla nauczycieli i szansą dla wszystkich dzieci na kształtowanie się
w warunkach bardziej przychylnych wszechstronnemu rozwojowi osobowości. Nauczyciel pracujący w grupie integracyjnej ze względu na różnorodność możliwości dzieci będących pod jego opieką, staje się bardziej uważny i twórczy.

Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania
i pomocy.