Regulamin Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Przedszkole po uzgodnieniu z rodzicami organizuje zajęcia dodatkowe (nauka języka angielskiego).

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

6. Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, wyjazd do sanatorium).

8. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

  • nie uiszczenia odpłatności za żywienie i opłaty za świadczenia przedszkola przez okres dwóch kolejnych miesięcy,
  • dłuższej nieobecności dziecka bez powiadomienia przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola.

O zamiarze skreślenia dziecka z listy Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców.

9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola między godziną 6:30 a godziną 8:00.
Realizacja postawy programowej odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00.

10. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godziny 16:30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

11. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

12. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

13. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.

14. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

15. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

16. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać z dołu do 5 – tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w sekretariacie przedszkola.

17. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.