Poradnik rekrutacyjny dla rodziców dzieci z Przedszkola Nr 2

INFORMACJE OGÓLNE :

  • Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranej placówki i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
  • Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych wiekowo lub mieszanych ) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

1. WYBÓR PRZEDSZKOLA
Przed wyborem przedszkola prosimy rodziców ( prawnych opiekunów ) o zapoznanie się z ofertą wszystkich placówek w gminie Dąbrowa Tarnowska. Warto poznać warunki organizacyjne przedszkola oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem. Szczegółowe informacje o placówkach i o organizowanych przez nie dniach otwartych znajdą Państwo w siedzibach przedszkoli i na ich stronach internetowych.

2. ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

3. WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Wypełniony wniosek podpisuje rodzic (prawny opiekun). Stanowi to potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Ważne, by wniosek był kompletny i złożony w terminie.

4. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW W PRZEDSZKOLU PIERWSZEJ PREFERENCJI
Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych oraz kryteriów podanych przez gminę Dąbrowa Tarnowska.

UWAGA: Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadoma/ świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

5. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

UWAGA: Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w formie podpisania umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola mogą:

  • Składać wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.
  • Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

 

I. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Od miesiąca stycznia do końca lutego przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
2. Od miesiąca stycznia do końca marca zapisy do przedszkola – składanie wniosków wraz z załącznikami.
3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
4. Od miesiąca kwietnia do sierpnia – rekrutacja uzupełniająca .

 

II. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, jego dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu tym rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli mogą złożyć wniosek o przyjecie do placówki dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. O przyjecie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza gminy Dąbrowa Tarnowska.

 

III. KRYTERIA NABORU I WYMAGANE DOKUMENTY NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Kryteria wynikające z Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( art.20t ).
1. Wielodzietność rodziny kandydata (co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci ).
2. Niepełnosprawność kandydata (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

IV. KRYTERIA NABORU I WYMAGANE DOKUMENTY NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Dziecko dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko.
2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.
3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin.
4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców.