Deklaracja dostępności cyfrowej

 

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI  CYFROWEJ

 

Wstęp deklaracji :

Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola: ppnr2@ppnr2.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 2
ul. Zazamcze 12
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. (14) 655 92 20

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2017r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.12.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Wyłączenia:

  • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Filmy i multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Administratorzy / redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczane na stronie internetowej Przedszkola były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

 Data sporządzenia deklaracji :

Deklarację sporządzono dnia: 1.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 Skróty klawiaturowe :

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów  klawiaturowych przeglądarki.

 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lucyna Kaganek
e-mail: ppnr2@ppnr2.pl
Telefon: 14 655 92 20

 

 Procedura wnioskowo - skargowa :

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 Dostępność architektoniczna

Adres Przedszkola: ul. Zazamcze 12, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

  1. Budynek Przedszkola mieści się przy ul. Zazamcze 12. Przedszkole posiada windę dla osób niepełnosprawnych oraz parking przy budynku przedszkola.
  2. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  3. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  4. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.