Klauzula informacyjna – monitoring na terenie szkoły

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych – monitoring na terenie szkoły

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:
 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 2, ul. Zazamcze 12, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, e-mail:ppnr2@ppnr2.pl

 

  1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ochrony.danych@onet.pl lub pisemnie na adres administratora;

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym lub w celu uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy.

 

 1. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (pracodawcę).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych - dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
  • podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych;
  • podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

 

   1. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od nagrania.
  • Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane  i/lub Pani/Pana dziecka osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie podlegają profilowaniu.