Dlaczego nasze przedszkole?

OFERUJEMY DZIECIOM :

1. Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia.

2. Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć.

3. Literaturę dla dzieci.

4. Pomoce dydaktyczne do zajęć.

5. Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.

W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORGANIZUJEMY :

1. Zajęcia taneczne.

2. Teatrzyki.

3. Zajęcia języka angielskiego.

4. Wycieczki.

W ORGANIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO :

1. Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

2. Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.

3. Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.

4. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.

5. Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ :

1. Aktywni, twórczy, chętni do działania.

2. Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych.

3. Mają ukształtowane poczucie własnej wartości.

4. Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ :

1. Poznawania i rozumienia siebie i świata.

2. Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.

3. Rozróżniania podstawowych wartości : dobra, miłości, przyjaźni.

4. Inicjowania zachowań proekologicznych.

5. Kreatywnego myślenia.

6. Nabywania umiejętności poprzez działanie.