Opłaty za przedszkole

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/355/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. ulega zmianie opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa tarnowska.

1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące: opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godziny 8:00 do godziny 13:00.

2. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć i obejmują następujące zajęcia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze:
• gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
• gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
• gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
• zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
• organizowanie i nadzorowanie zajęć na wolnym powietrzu,
• zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw, gier, wypoczynku, spożywania posiłków.

3.  W przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa, za trzecie i każde następne dziecko rodzina (opiekunowie prawni) są zwolnieni z opłaty.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością są zwolnieni z opłaty.

5. Wysokość stawki żywieniowej za trzy posiłki dziennie wynosi 8,00 zł.
• Śniadanie – 2 zł.
• Obiad – 4,00 zł.
• Podwieczorek – 2 zł.

7. Opłatę wnosi się na rzecz przedszkola z dołu do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w przedszkolu.