Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualnienie go w razie potrzeby.

3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odbierania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona.

4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

5. Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel winien przestrzegać zasad, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 18 lat.

6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.

7. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwolili na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu.

9. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału I (w której schodzą się dzieci od godziny 6.30 – 7.30).

10. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.

11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00-13.00, dlatego dzieci należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.

12. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

13. Obowiązkiem nauczyciela jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.

14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli w godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeżeli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

15.W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.