Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Obowiązek przedszkolny :

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego :

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu :

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka . Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora wybranego przedszkola.
 • Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna ) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 • Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy o świadczenie usług. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcje roku szkolnego decyduje dyrektor.

Wniosek zawiera :
1. Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata.
3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata.
4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców.
5. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

4. Opis rekrutacji :

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • Komisja rekrutacyjna:
  Ustala wyniki postępowania i podaje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 • Ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (tj. kandydat został zakwalifikowany i złożył dokumenty).
 • Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania kandydata do danego przedszkola. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych przechowuje się przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

II. KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego :

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) Wielodzietność rodziny kandydata (rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).
2) Niepełnosprawność kandydata.
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria w/w mają jednakową wartość.

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego :

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym może przyjąć dzieci z innych gmin.

3. Kryteria określone przez organ prowadzący :

Ujednolicone kryteria dodatkowe :
1) Dziecko dwojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 50 pkt.
2) Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza rodzeństwo kandydata – 15 pkt.
3) Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin – 10 pkt.
4) Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców – 5 pkt.

 

III. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (pierwszy i drugi etap) przedszkole, które nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza postępowanie uzupełniające. Powinno się ono zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

1. Postępowanie odwoławcze :

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

2. Postanowienia końcowe :

 • Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3. Terminy rekrutacji :

 • Od stycznia do końca lutego – potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej.
  Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu ich dziecka w przedszkolu.
 • Od stycznia do końca marca zapisy do przedszkola – przyjmowanie dokumentów.
 • W kwietniu – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.
 • Od kwietnia do sierpnia – rekrutacja uzupełniająca.

4. Załączniki do regulaminu :

 • „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej”.
 • „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
 • „Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka”.
 • „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka”.
 • „Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności”.
 • „Oświadczenie o rodzinie zastępczej”.
 • „Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”.

 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie 20.01.2017 r.