Statut Przedszkola Publicznego Nr 2

POSTANOWIENIA   WSTĘPNE
§ 1
1.  Nazwa placówki :
Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Dąbrowie Tarnowskiej

2.  Przedszkole używa pieczęci o treści :
Przedszkole Publiczne Nr 2
33- 200  Dąbrowa  Tarnowska
ul.  Zazamcze 12  tel. ( 14 655 92 20 )
REGON  851785025     NIP  871 – 15 – 99 – 225

3. Przedszkole posiada stronę internetową  e – mail :  ppnr2@ppnr2.pl

4. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.

4.  Nadzór pedagogiczny sprawuje  Małopolski  Kurator  Oświaty  w  Krakowie,
Delegatura w Tarnowie.

§ 2
Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione akty prawne, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań między organami przedszkola, określają ich kompetencje, a także regulują zasady współdziałania między nimi :
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
2.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  z  2001r.  Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
4. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach  (Dz. U. z 2013r.  poz. 532).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. z 2012r.  poz. 977).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i   programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r. Nr 0, poz.752).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie  nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr.168, poz. 1324 ze zmianami ).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  ( Dz. U. Nr 116, poz. 977 ).
9.  Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).
10.  Uchwała Nr XXXII /429/ 13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia  2013r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.

11. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Przedszkolu  –  należy  rozumieć  przez  to:  Przedszkole  Publiczne  Nr 2 w Dąbrowie    Tarnowskiej.
2) Ustawie – należy rozumieć: Ustawę o systemie oświaty.

CELE   I   ZADANIA   PRZEDSZKOLA
§ 3
1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a)  Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
b)  Udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
c)  Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.
d)  Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
e)  Współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2.  Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje  w ramach działalności edukacyjnej , którymi to obszarami są:
1).  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2).  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3). Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
4). Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
5). Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
6).  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
7).  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
8).  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
9).  Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec.
10).  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
11).  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
12).  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
13).  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
14).  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
15).  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
2.  Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a)  Zapewnianiu opieki i wspomaganiu dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
b)  Uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
c)  Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe środowisko.
d)  Rozwijaniu wrażliwości moralnej.
e) Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
f) Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć.
g) Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
h) Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.

§ 4

1. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

2.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolnego.

3.  Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie placówki, rocznym planie pracy Przedszkola oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4.  Godzina zajęć w Przedszkolu trwa  60 minut.

5.  Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od  15 – 30 minut.

6. Plan dnia ma charakter otwarty pozwalający uwzględniać propozycje dzieci
z zachowaniem właściwej proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci.

§ 5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :
a)  Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz poza terenem Przedszkola.
b) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
c)  Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
d) Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 6

1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :
a) Diagnozowanie środowiska wychowanków.
b) Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwienie ich zaspokajania.
c)  Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci.
d) Organizowanie różnych form   pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
e)  Wspieranie dziecka uzdolnionego.
f)  Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego Przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.
g) Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców.
h) Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
i) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka u którego stwierdzono trudności w uczeniu się.
j)   Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
k)   Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z :
a) Rodzicami.
b) Nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola.
c) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi Poradniami specjalistycznymi.
d) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.
e) Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na wniosek  :
a) Rodziców dziecka.
b) Dyrektora Przedszkola.
c) Nauczyciela,  wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzących  zajęcia z dzieckiem.
d) Pielęgniarki środowiska nauczania.
e) Poradni.
f) Pomocy nauczyciela.
g) Pracownika socjalnego.
h) Asystenta rodziny.
i) Kuratora sądowego.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest  udzielana w formie :
a)  Bieżącej pracy z dzieckiem ( codzienne sytuacje edukacyjno – wychowawcze ).
b)  Zajęć rozwijających uzdolnienia.
c)  Zajęć specjalistycznych ( zajęcia logopedyczne, indywidualne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne ).
d)  Porad i konsultacji ( psycholog, pedagog, logopeda, pedagodzy specjalni i inni specjaliści ).

5. Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 7

1. Przedszkole organizuje i prowadzi elementy działalności innowacyjnej i eksperymentalnej oraz określa organizację tej działalności :
a)   Innowacja lub eksperyment mają na celu poprawę jakości pracy Przedszkola.
b) Innowacje, eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne całe Przedszkole lub oddział.
c)  Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
d)  Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny, uchwałę w sprawie wprowadzania innowacji i eksperymentu w Przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celami, założeniami i sposobami realizacji.

2.  Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece :
a)  Jednego nauczyciela w przypadku  5 – godzinnego czasu pracy oddziału.
b)  Dwóch nauczycieli w przypadku powyżej  5 – godzinnego czasu pracy.
c)  Dwóch nauczycieli w oddziałach integracyjnych.
d) W oddziale dzieci najmłodszych jest zatrudniona pomoc nauczycielska, która pomaga w sprawowaniu opieki.
e) Wszyscy pracownicy Przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący.

4. W Przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiedni specjaliści w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

5. W miarę możliwości oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

6. Dziecko przyprowadza do Przedszkola i odbiera jedno z rodziców lub opiekunów lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe należy złożyć u nauczyciela oddziału do którego uczęszcza dziecko.

ORGANY   PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Organami Przedszkola są :
a)  Dyrektor Przedszkola
b)  Rada Pedagogiczna
c)  Rada rodziców

2.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9
1.  Dyrektor Przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez Organ Prowadzący.

2.  Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli.

4.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki , prowadzi systematyczne szkolenia w tym zakresie.

5.  Zadania dyrektora są następujące :
a)  Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.
b) Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
c) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.
d) Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.
e)  Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie narad i szkoleń, motywowanie do doskonalenia zawodowego i rozwoju zawodowego, przedstawianie wniosków z nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
f)  Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
g)  Dokonywanie kontroli pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektu.
h)  Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według  zasad określonych w odrębnych przepisach.
i)  Ustalenie ramowego rozkładu dnia, arkusza organizacyjnego placówki.
j) Przygotowanie  arkusza organizacyjnego Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi  Prowadzącemu.
k)  Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.
l)  Wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy.
ł)  Dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie.
m)  Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Przedszkola zgodnie z przepisami.
n) Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i innych pracowników.
o) Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.
p)  Podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi.
r) Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.
s)  Kieruje nauczycieli oraz pozostałych pracowników na badania lekarskie.
t)  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, a w szczególności :
a) Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.
b)  W przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7.  Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka.

§ 10

1.  Rada Pedagogiczna jest  kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są :
a) Przed rozpoczęcie roku szkolnego.
b) W trakcie roku.
c) Po zakończeniu rocznych zajęć.
d) W miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się na wniosek :
a) Przewodniczącego.
b) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
c) Organu prowadzącego.
d) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności :
a)  Zatwierdzanie planów pracy Przedszkola.
b) Przygotowanie projektu statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian.
c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.
d)  Zatwierdzanie w drodze uchwał zestawu programów i podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym.
e)  Uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej oraz Regulaminu Pracy.
f)  Ustalanie tygodniowego planu zajęć w grupach.
g)  Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
h)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola.

8.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
a)  Projekt planu finansowego Przedszkola.
b) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
c)  Organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć.
d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
e)   Program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola.

9. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem i na posiedzeniach zwołanych, w miarę potrzeb przez dyrektora Przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

11.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12.  Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady.

13.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

14.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

15. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej, do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

16.  Podstawową formą przekazywania informacji w Przedszkolu jest księga zarządzeń, w której informuje się o terminach i tematyce posiedzeń Rady Pedagogicznej.

17.  Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 11

1.  Rada Rodziców jest organem społecznym w Przedszkolu i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.  Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

3.  Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym rodzicu z każdej grupy.

5.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7.  Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

8.  W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor Przedszkola.

9. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli, rodziców.

10.  Opiniuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

11.  Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.

§ 12

1. Wszystkim organom Przedszkola działającym zgodnie ze swoimi regulaminami pracy, Przedszkole zapewnia swobodę działania i podejmowania decyzji poprzez :
a)  Możliwość organizowania wspólnych posiedzeń.
b)  Prawo do opiniowania i oceniania innych organów Przedszkola, prawo do aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola.
c) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
d) Wymiana doświadczeń, informacji odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców.
e) Ważne decyzje i postanowienia podawane są do wiadomości rodziców w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.
f) W przypadku zbieżności opinii poszczególnych organów dotyczących spraw Przedszkola o istotnym znaczeniu, dyrektor ma obowiązek zorganizowania wspólnych spotkań mających na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska.
g) W przypadku nie uzgodnienia wspólnego stanowiska przewodniczący ma prawo poinformować o tym organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora.
h) Rodzice maja prawo składać skargi i wnioski dotyczące pracy Przedszkola do dyrektora a także prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola za pośrednictwem dyrektora Przedszkola.

ORGANIZACJA   PRZEDSZKOLA

§ 13

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący  dzieci w zbliżonym   wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć  25.

3.  Do Przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu Orzeczenia Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.

4.  Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym :
a)  Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
b)  Odpowiednie warunki do nauki i pomoce dydaktyczne.
c)  Realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form  i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
c)  Integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

5)  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 – 20 dzieci ,w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.
a)  Za zgodą organu prowadzącego możliwe jest zmniejszenie liczby dzieci w oddziale integracyjnym.

§ 14

1.  Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora.

3.  Arkusz organizacji Przedszkola opracowuje dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

4.  W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności :
a)  Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.
b)  Liczbę pracowników Przedszkola w tym stanowisk kierowniczych.
c)  Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
d)  Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
e)  Liczbę oddziałów.
f)  Liczbę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 15

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie :
a)  Programu wychowania przedszkolnego.
b)  Podstawy programowej opracowanej przez MEN.
c) Realizowany program wychowania przedszkolnego zawiera treści podstawy programowej i dopuszczony jest przez dyrektora do użytku w przedszkolu.

2.  Godzina zajęć trwa w Przedszkolu  60 minut.

3.  Dzieci 5 – letnie objęte są obowiązkową nauką języka angielskiego, która odbywa się w podstawie programowej.

4. Na wniosek rodziców Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe (religię, język angielski).
a)  Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w tych zajęciach.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności nauki języka angielskiego, religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a)  Z dziećmi  3 – 4 letnimi około 15 minut
b)  Z dziećmi  5 – 6 letnimi  około  30 minut

7.  Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii w wymiarze 1 zajęcia w tygodniu.

8.  Dzieci nie uczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę.

9.  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola.

§ 16

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.  Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin realizacji podstawy programowej dla każdego oddziału.

4.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym :
a)  Co najmniej jedną piątą  czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela ).
b)  Co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą czasu ) dzieci spędzają w ogrodzie, na placu zabaw, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd. ).
c)  Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
d)  Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne ).

5.  Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi  180.

6.  W Przedszkolu łącznie jest 6 oddziałów.

7.  Nauczyciel planuje pracę z dziećmi według miesięcznego planu pracy.

§ 17

1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Liczba oddziałów w tym oddziałów integracyjnych uzależniona jest od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki i może ulegać zmianie.

3. Czas pracy Przedszkola i terminy przerw ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

4.  Czas  pracy Przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do potrzeb i zgłoszeń rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem. Przy zgłoszeniu mniejszej liczby dzieci niż 10 Przedszkole nie organizuje opieki nad dziećmi.

5.  Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz.8.00 do 13.00.

6.  Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców –  10 godz. dziennie, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  –  5 godz.

7.  Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.30

8.  Przedszkole prowadzi żywienie o trzech posiłkach dziennie.
a)  Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców,
b) Wysokość opłat ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną  i Organem Prowadzącym.
c) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z tytułu żywienia i opłaty za świadczenia przedszkola  za każdy dzień nieobecności.

9. Odpłatność rodziców za przedszkole w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII / 429 /13 z dnia 27.08.2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dabrowa Tarnowska.

10. Opłaty wnoszone przez rodziców pobierane są miesięcznie do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego i potwierdzone w kwitariuszu przychodowo – ewidencyjnym.

11.  Odpłatność pobierana jest przez intendenta Przedszkola.

12. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania odpłatności.

13. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

WYCHOWANKOWIE   PRZEDSZKOLA

§ 18

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od  3 – 6 lat.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziewięć lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy dziewięć lat.

3.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4.   Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

6.  Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są :
a)  Dzieci 5 i 6 letnie.
b) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
c)  Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
d)  Dzieci już uczęszczające do Przedszkola.
e)  Dzieci obojga rodziców pracujących.
f)  Dzieci rodzin wielodzietnych.
g)  Dzieci nauczycieli przy równych szansach z innymi dziećmi.
4.  Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
5.  Rekrutacja dzieci na następny rok szkolny odbywa się w miesiącu II, III, IV.

§ 19

1.  Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić mu regularne uczęszczanie na zajęcia.

3.  Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu.

4.  Formą powiadomienia jest przekazanie  odpowiednim dyrektorom szkół – wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.

5.  Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny – zaświadczenia o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Dyrektor Przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola.

7.   Dyrektor Przedszkola wydaje nieodpłatnie legitymacje dla dzieci niepełnosprawnych według zasad i wzoru określonego w odrębnych przepisach.

8. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności  i pieczęci podłużnej przedszkola.

§ 20

1.  Dziecko w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka,
a w szczególności :
a)  Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
b)  Pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości w atmosferze szczęścia, miłości
i zrozumienia oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego.
c)  Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
d)  Wychowania podnoszącego jego kulturę ogólną, obcowania ze sztuką ( teatr, kino, muzeum ).
e) Warunków sprzyjających rozwijaniu jego zdolności, poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej.
f)  Korzystania z wszelkich możliwości do zabaw i rozrywek.
g)  Odpowiedniego wyżywienia, mieszkania i opieki lekarskiej.
h)  Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
i)  Opieki i ochrony.
j)  Partnerskiej rozmowy na każdy temat.
k)  Akceptacji jego osoby.
l)   Uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.  Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek :
a)  Przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie.
b)  Sprzątania po zabawie.
c)  Poszanowania wspólnej własności.
d)  Poszanowania pracy innych osób ( dzieci i dorosłych ).
e)  Przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa.
f)  Wywiązywania się z przydzielonych zadań.

3.  Przy respektowaniu praw dziecka przyzwyczajamy do :
a)  Aktywności, twórczości i eksperymentowania.
b)  Samodzielności w dokonywaniu wyborów, podejmowaniu zadań.
c)  Działania zespołowego z rówieśnikami i młodszymi kolegami.
d)  Poznawania swoich możliwości, akceptacji siebie i innych.
e)  Tolerancji, otwartości wobec innych, bycia z innymi i dla nich pomocnymi.
f)  Przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu

§ 21

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola
w następujących przypadkach :
a) Zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6 – letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
b)  Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola.
c)  Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
d)  Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie mu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjecie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu ( np. podjęcie terapii ) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

2.  O zamiarze skreślenia dziecka z listy, dyrektor powiadamia rodziców lub opiekunów.

RODZICE

§ 22

1.  Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
a)  Przestrzeganie niniejszego Statutu.
b)  Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce.
c) Respektowanie uchwal Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji.
d)  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną osobę przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
e)  Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
f)  Informowanie o przyczynach nieobecności w Przedszkolu.
g)  Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2.  Rodzice mają prawo do :
a) Zapoznania się z programem dydaktyczno – wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z programu Przedszkola i planów pracy w danym oddziale.
b)  Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
c) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela, psychologa, pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
d)  Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.
e) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

3. Przedszkole współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania :
a)  Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji  specjalistycznej.
b)  Informuje na bieżąco o postępach dziecka.
c) Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych zadań w Przedszkolu.
d) Organizuje różnorodne formy kontaktu umożliwiające uczestnictwo w życiu Przedszkola,
e)  Organizuje zebrania ogólne i grupowe.
f)  Prelekcje umożliwiające kontakt z psychologiem, logopedą, lekarzem.
g)  Udział w uroczystościach przedszkolnych.

4.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 23

1. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego dyplom uznania od dyrektora Przedszkola.

2.  Formy współpracy z rodzicami :
a)  Zebrania grupowe.
b)  Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem lub z innym specjalistą.
c)  Kąciki informacyjne dla rodziców.
d)  Zajęcia otwarte.
e)  Udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie Przedszkola
i w środowisku lokalnym.

NAUCZYCIELE   I   INNI   PRACOWNICY   PRZEDSZKOLA

§ 24

1.  W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi, pracownicy obsługi i administracji. W oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

2.  Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.  Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola : wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą, wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

4. Zapewniać bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

5.  Przeprowadzać diagnozę przedszkolną wszystkich dzieci 6 letnich w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji.

6.  Przygotować do 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole dla dzieci 6 letnich.

Do  zakresu  zadań  nauczyciela  należy :
a) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
b)  Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków podczas pobytu
w przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów.
c)  Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
d)  Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
e)  Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.
f) Stwarzanie  warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
g)  Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie  swoich  kwalifikacji.
h)  Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
o estetyczny wygląd pomieszczeń.
i)  Eliminowanie przyczyń niepowodzeń dzieci.
j) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
k) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
l)    Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
m)  Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
n) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym lub sportowym.
o) Realizacja wszystkich zleconych zadań przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.
p) Udział w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 25

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej jeden nauczyciel ( nauczyciele ) w miarę możliwości opiekuje się oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 26

1.  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
a)  Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
b)  Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka.
c)  Włączania ich w działalność Przedszkola.

§ 27

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

2. Nauczyciel współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi specjalistami w celu :
a)  Rozpoznawania potrzeb i problemów dziecka.
b)  Otrzymania fachowej informacji i pomocy.
c)  Rozwiązywania problemów zdrowotnych wychowanka.
d)  Rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci.

3.  Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów i przedstawia go dyrektorowi Przedszkola.

4.  Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

5. Wybrany program wychowania przedszkolnego, nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

6. Nauczycielki Przedszkola współpracują ze sobą w celu podnoszenia jakości swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

7.  Współpraca polega na :
a)  Wspólnym planowaniu pracy, przekazywaniu informacji dotyczących przerabianych treści programowych.
b)  Opracowaniu jednolitych kierunków działania pracy z dziećmi.
c)  Przekazywaniu  informacji otrzymanych od rodziców.
d)  Organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wycieczek, imprez.
e)  Wymianie  pomocy dydaktycznych.
f) Wspólnym organizowaniu zabaw na powietrzu, przekazywaniu dokumentacji
i informacji o wychowankach przechodzących do kolejnych grup wiekowych.

8. Nauczycielki oprócz obowiązkowych zadań wynikających z realizacji programu wykonują zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora. Zadania te są
z uwzględnieniem zdolności i zainteresowań nauczycielek.

§ 28

1.  W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.  Jednym z podstawowych zadań  jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.  Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

4.  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

5.  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Zakres  obowiązków  intendenta :
a)  Zaopatrywać przedszkole w żywność i sprzęt.
b)  Prowadzić magazyn żywieniowy.
c)  Nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom
i pracownikom przedszkola.
d)  Sporządzać jadłospisy.
e)  Prowadzić dokumentację żywieniową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f)  Pobierać od rodziców i pracowników odpłatność za przedszkole.
g)  Wykonywać czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

Zakres  zadań  kucharki :
a)  Przyrządzać punktualnie zdrowe, smaczne i higieniczne posiłki.
b)  Przyjmować produkty z magazynu, kwitować odbiór w raportach żywieniowych oraz dbać o racjonalne ich zużycie.
c)  Sporządzać próby prokuratorskie.
d)  Uczestniczyć w planowaniu jadłospisu.
e)  Przestrzegać właściwego podziału pracy kuchni i nadzorować nad jej wykonaniem.
f)  Dbać o czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętu oraz naczyń
i odzieży ochronnej.
g)  Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

Zakres  zadań  pomocy  kuchennej:
a)  Pomagać kucharce w przyrządzaniu i wydawaniu posiłków.
b)  Utrzymywać czystość w kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych.
c)  Wykonywać inne zlecone przez dyrektora czynności wynikające z organizacji pracy.
d)  Doraźnie  zastępować kucharkę w przypadku jej nieobecności.

Zakres  zadań  woźnej :
a)  Utrzymywać w czystości przydzielone jej opiece pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt.
b)  Dbać o czystość podwórka.
c)  Przygotować leżaki do odpoczynku dzieci.
d)  Podawać posiłki dzieciom.
e)  Uczestniczyć w zakupach sprzętu i pomocy dydaktycznych.
f)  Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

Zakres  zadań  pomocy  nauczycielki :
a)  Pomagać nauczycielce podczas spacerów, wycieczek i  zajęć z dziećmi.
b)  Pomagać w ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
c)  Pomagać przy podawaniu posiłków i sprzątaniu.
d)  Utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia.
e)  Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.

Zakres  zadań – pracownika  gospodarczego :
a)  Strzec  mienia przedszkola.
b)  Wykonywać  prace wokół budynku przedszkola,  dbać o estetykę przedszkola.
c)  Dbać o stan urządzeń technicznych maszyn, sprzętu przedszkola.
d)  Dokonywać bieżących napraw maszyn, urządzeń, sprzętu i urządzeń.
e) Wykonywać  inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające  z organizacji pracy.

1. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są wykonywać obowiązki wynikające
z postanowień Kodeksu Pracy.

2.  Każdy pracownik jest zobowiązany w szczególności :
a)  Wykonywać swoja pracę sumiennie i starannie.
b)  Stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę.
c)  Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku.
d)  Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie.
e)  Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
f)  Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów ppoż.
g)  Znać przepisy i zasady higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
h)  Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń  i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
i)  Stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego.
j)  Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.
k)  Niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników
o grożącym niebezpieczeństwie.
l)  Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
m) Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są w swym zakresie działania za życie
i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką Przedszkola.

3.  W przypadkach nagłych obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich pracowników bez względu na zakres czynności służbowych.

4.  Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów oraz zabaw i ćwiczeń ruchowych na powietrzu.
a)  Bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel, a w oddziale dzieci
3 – letnich dodatkowo pomoc nauczyciela.
b)  Podczas pobytu dzieci poza terenem przedszkola na 15 dzieci przypada co najmniej
1 opiekun.
c)  Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane w zeszycie wyjść grupowych.
d)  W przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę powinien przedstawić dyrektorowi informację zawierającą :

    • plan wycieczki
    • liczbę uczestników
    • liczbę opiekunów
    • oświadczenia od rodziców wyrażających zgodę na wycieczkę dziecka

e)  W czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę,
f)  Przed wycieczką przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa.

§ 29

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

1.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców.

2.  Zmiany w Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

3.  Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :
a)  Wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń.
b)  Udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola.

§ 30

1.     Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 31

1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Postanowienia niniejszego Statutu mogą ulec zmianie po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących oświaty i warunków pracy Przedszkola.

§ 32

Nowelizacja Statutu została uchwalona i zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Dąbrowie Tarnowskiej dnia  5.11.2015r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci  moc  Statut  Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w  Dąbrowie  Tarnowskiej  z dnia  14.11.2013r.