Formy kontaktów z rodzicami

Rodzaj i tematyka spotkań:

1. Zebranie organizacyjne (wrzesień).

2. Informowanie o wynikach badań wstępnych i o osiągnięciach dziecka w zakresie gotowości szkolnej (listopad/kwiecień).

3. Rozmowy indywidualne na prośbę rodzica lub nauczyciela według potrzeb (cały rok).

4. Strona internetowa przedszkola – stronę prowadzą nauczyciele, prezentują tam m.in. działania i umiejętności dzieci.

5. Tablice grupowe – nauczyciele przekazują informacje o bieżących działaniach z dziećmi poprzez tablice grupowe.

6. Poinformowanie rodziców o wprowadzeniu zasad i norm w grupie i przestrzeganie ich w domu.

7. Współudział rodziców w organizowanych uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

8. Pozyskiwanie rodziców do pomocy przy dekoracji sal, gromadzeniu materiałów metodycznych, ciekawej literatury, strojów itp.

9. Udostępnianie rodzicom książek z biblioteczki przedszkolnej o tematyce związanej z wychowaniem dziecka.

10. Eksponowanie prac plastyczno – konstrukcyjnych dzieci w przedszkolu.