Kontrakt współpracy z rodzicami

RODZICE

1. Ściśle współpracują z nauczycielem.

2. Uczestniczą w zajęciach otwartych.

3. Aktywnie włączają się w życie grupy i przedszkola.

4. Wspomagają przedszkole w tworzeniu warunków do edukacji i wychowania.

5. Współdecydują o sprawach grupy, przedszkola.

6. Okazują szacunek nauczycielowi.

7. Uczestniczą i organizują spotkania integracyjne.

NAUCZYCIEL

1. Znosi bariery komunikacyjne w relacjach nauczyciel - rodzic.

2. Podkreśla w rozmowie mocne strony dziecka, zauważa nawet najmniejsze osiągnięcia.

3. Podaje fakty, nie ocenia, nie uogólnia.

4. Jednoznacznie określa, czego oczekuje od dziecka i rodzica.

5. Stwarza rodzicowi możliwość wypowiedzenia swojej opinii.

6. Traktuje rodziców z szacunkiem i życzliwością.

7. Integruje rodziców, skupia ich wokół realizacji wspólnych celów.